home

 

 

VOORWAARDEN

 

Al onze prijsoffertes zijn geldig voor een periode van drie maanden. In de prijzen van materialen, grondstoffen en het plantgoed kunnen zich lichte wijzigingen voordoen, alnaargelang de leveranciersprijzen wijzigingen ondergaan in de periode tussen de opmaak van de offerte en de levering van de goederen bij de klant.

 

De aanvangsdatum van de werken en de termijn van de werken is steeds indicatief en niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd in een contract. Vertraging in uitvoering van het contract ten gevolge van de niet strikte naleving van de voorwaarden door de opdrachtgever of ten gevolge van overmacht (vb. weersomstandigheden), kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Er wordt steeds een voorschot betaald door de opdrachtgever ten belope van 50 % van het te leveren plantgoed en/of te leveren dode materialen.

 

Vervoerkosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

De kosten van het wegvoeren en/of storten van alle te verwijderen afval zitten nooit vervat in de offerte en zullen steeds apart worden verrekend.

 

In geval van meerwerken worden deze steeds vermeld in een aparte nieuwe offerte.

 

De opdrachtgever is gehouden ons een plan te bezorgen van alle nutsleidingen die zich bevinden op het terrein of ons dit mondeling mede te delen. Indien dit niet mogelijk is zijn de kosten voor mogelijke schade aan deze nutsleidingen, toegebracht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor rekening van de klant.

 

Er wordt een garantie gegeven op de hergroei van al het door ons geleverde en aangeplante plantgoed, beperkt in tijd tot het eerstvolgende groeiseizoen volgend op het tijdstip van aanplanting (lente - herfst / herfst - lente).

Deze garantie vervalt wanneer de klant nalaat ons onmiddellijk te verwittigen wanneer zich een of meerdere duidelijke gebreken of ziektebeelden manifesteren na de aanplant.

Deze garantie betreft enkel het plantgoed zelf, de werkuren voor de vervanging van het plantgoed worden aan normaal tarief gefactureerd.

Wat de dode materialen betreft is de garantie beperkt tot zes maanden volgend op de levering en plaatsing.

 

De toegekende waarborg is nooit groter dan de waarborg die, in voorkomend geval, door de fabrikant of groothandelaar van een geleverd product wordt verleend.

 

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij onmiddellijk na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven worden gemeld. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

 

Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht kalenderdagen zijn geformuleerd worden niet aanvaard.

 

Elke bestelling en overeenkomst betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % van de waarde van de bestelling of het contract.

 

De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%.

 

De overdracht van het risico geschiedt overeenkomstig art. 1138 en 1583 BW gelijktijdig met de overdracht van eigendom.

 

Tenzij de wetgeving dwingend anders voorschrijft, is het vredegerecht van het kanton, of de rechtbank van het arrondissement, alwaar de zetel van de aannemer is gelegen, bevoegd in geval van betwisting, zelfs indien er meerdere gedaagden zijn.